Về chúng tôi

Công ty TNHH Hiệp Lợi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Quy trình sản xuất

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế với nhiều chứng nhận

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

1/ Công đoạn se sợi

Những búp sợi hình thoi được đưa lên máy se để se (xoắn) thành những cuộn sợi có độ xoắn theo yêu cầu

1/ Công đoạn se sợi

Những búp sợi hình thoi được đưa lên máy se để se (xoắn) thành những cuộn sợi có độ xoắn theo yêu cầu

1/ Công đoạn se sợi

Những búp sợi hình thoi được đưa lên máy se để se (xoắn) thành những cuộn sợi có độ xoắn theo yêu cầu

Sản phẩm của chúng tôi

Mang đến sản phẩm tốt nhất cho bạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Sản phẩm mới

Tin tức

Tin tức mới nhất

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.